80 éves a Királynő
Dátum: 2006. április 21. péntek, 23:11
Rovat: Londoni nevezetességek


Happy Birthday

80 éves II. Erzsébet Angol Királynő. Hivatása büntetésként szakadt a nyakába és az ítélet, saját véleménye szerint, így hangzik: "életfogytiglan". >>>

II. Erzsébet Királynő


Hivatása büntetésként szakadt a nyakába és az ítélet, saját véleménye szerint, így hangzik: "életfogytiglan".
Kislánykorában Erzsébet nem akart királynő lenni, és minden jel arra mutatott, hogy nyugodt élet vár rá. Végtére is apjának a bátyja volt a trónörökös, aki VIII. Eduárdként 1936-ban trónra is lépett. Néhány hónapra rá azonban leköszönt a trónról szerelme, egy elvált amerikai nő, Wallis Warfield Simpson kedvéért. Így Erzsébet apja, Albert yorki herceg került az angol trónra VI. György néven, anyja, a nemrég elhunyt Erzsébet, a több, mint száz évet megélt Queen Mother királyné lett, ő maga pedig trónörökös.
A nagybácsi lemondása megváltoztatta az egész család életét. Megmagyarázza a vasfegyelmet, amellyel a királynő a XI. századra visszavezethetõ genealógiai vonalat továbbviszi, másodsorban pedig magyarázatul szolgál arra, hogy miért vonakodik önként lemondani a trónról. Arról alig lehet szó, hogy ősének, Viktória királynőnek rekordját akarná megdönteni – ő ugyanis éppen 64 évig uralkodott.
A legújabb felmérések szerint a britek többsége, 70 százaléka akarja a monarchia fennmaradását – tekintet nélkül a botrányokra és különböző kínos ügyekre. Nincsenek meggyőződve arról, hogy köztársasági államformával és választott elnökkel jobban járnának.
Az idegenforgalom szempontjából pedig felbecsülhetetlen értékkel bír a királyság – a maga pompájával, lovas felvonulásaival, egyenruháival és ritka ódon szertartásaival.
Erzsébet 13 éves korában egy életre szólóan beleszeretett unokafivérébe, a Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg házból származó Fülöp görög hercegbe, aki "Mountbatten" néven lett angol állampolgár (anyja, Alíz, Battenberg hercegnő.) Erzsébet
21 éves volt, amikor 1947 novemberében megesküdtek, és trónra lépése után férje edinburghi herceg lett. Fülöp később sokat szenvedett amiatt, hogy le kellett mondania tengerészeti karrierjéről és  be kellet érnie az uralkodó férje ranggal.A négy gyermeke körüli sorozatos botrányokban rejlik az oka annak, hogy Erzsébet egész uralkodása az asszony magánéleti válságának időszaka lett. A jelek szerint válságkezelési tehetsége is korlátozott,legalábbis Diana hercegnő 1997-ben bekövetkezett halálát követõen. A királynő újítónak tartja magát. Mindenekelőtt saját erőforrásaiból teljesített adófizetés és saját bevételek révén próbálja könnyíteni az alattvalókra nehezedő terheket.
Személyes tulajdona Sandringham és Balmoral kastélyára és Lancaster hercegségre korlátozódik. A felbecsülhetetlen értékű műemlékkincs a korona tulajdona, tehát de facto az államé és nem a királynőé.
Magántitkára mindenesetre azt állítja, hogy azok a jelentések, amelyek szerint Erzsébet magánvagyona meghaladja a százmillió fontot, erősen túloznak.


 II. Erzsébet angol királynő magyarországi őseiről

Kevesen tudják Magyarországon, hogy az erdélyi gróf Rhédey László szépséges leánya, Claudia a mai angol királynő szépanyja. A családi kapcsolatokról szélesebb körű tájékoztatást nyújt a Hoitsy Pál szerkesztésében 1854-1921 között megjelenő Vasárnapi Újság 5. számában megjelent, most újraközölt cikke. Abból az alkalomból, hogy Anglia és India fényes ünnepségek közepette megkoronázta György királyt és hitvesét, Mary királynét, Londonban egy könyv jelent meg, mely bennünket is a legközelebbről érdekel. Hiteles okmányok alapján és a legnagyobb részletességgel ismerteti meg e könyv a királyhű angol közönséggel Mary királyné őseit általában, de különösen magyar eredetét hangsúlyozza. E munkából az angol királyné és fivére is kivették részüket, mert sajátkezűleg korrigáltak minden reájuk vonatkozó részt. A magyar vonatkozásokkal kapcsolatosan elmondja e könyv népünk történetét, szép képekben bemutatja hazánk ama részeit, melyek a Rhédey család történelmében szerepeltek. A magyar Rhédey grófok közül a legnevezetesebb Rhédey Ferenc volt, akit a szultán Rákóczi György bukása után Erdély fejedelmi székébe ültetett. De neki férfiágon nem maradtak leszármazói, s a család oldalágon folytatódott tovább.

A család egy része Erdélyben maradt, míg a másik Magyarországra költözött. Az Erdélyben maradt ágból származott Mary királyné nagyanyja. Ez ág alapítója V. János volt, aki 1687 táján élt Bethlen Gábor udvarában. Két unokája: Pál és Ádám Rákóczi hadvezérei voltak. A szatmári béke után a Rhédeyek visszavonultak Erdélybe. A pozsonyi diétán, mikor a magyar nemesség életét és vérét ajánlotta fel a királynõnek, VII. Rhédey János egyike volt a legelsőknek. Tábornoka lett a nemes testőrségnek, és Mária Terézia 1767-ben saját kezű levélben köszönte meg neki hősi szolgálatait. Bécsben halt meg 1768-ban. II. Rhédey Lajos a magyarországi ágból származott. Mint minden őse, ő is katona volt. I. Ferenc császár 1808-ban kamarási rangra emelte és birodalmi gróffá tette, ezenfelül pedig Bihar megye kormányzójává is. Rhédey Lajos a napóleoni időben saját költségére egy egész ezredet állított, Nagyvárad városának pedig sok adománnyal kedveskedett. Ezek közül máig is fennáll a szép Rhédey-kert. A gróf nagy pártfogója volt a tudománynak és művészetnek.

A grófné halálakor Csokonaival íratta meg a búcsúztató verset, melyet az akkor már beteges költő maga szavalt el, s nemsokára meghalt. Ez a lélek halhatatlanságáról szóló, mély szellemű nekrológ irodalmunknak máig is egyik legkitűnőbb filozófiai költeménye. Rhédey Lajos gróf maga is több könyvet és költeményt írt. Írt egyet József főherceg, Magyarország későbbi palatínusának születésekor, Mozart zenéjére. Ezt a megzenésített költeményt legelőször Nagyváradon mutatták be nagy sikerrel, 1799-ben. Gróf Rhédey Lajos 1831-ben, Budapesten halt meg 71 éves korában. Mary királyné édesanyjának nagyatyja, XlII. Rhédey László nem vállalt nyilvános szereplést. Kolozsvárott, Bécsben, de főleg Erdő-Szent-Györgyön lakott, gyönyörű park közepette emelkedő kastélyában. Feltűnően szép ember volt. Felesége, született Inczédi bárónő. Egyetlen leányuk, Claudia grófkisasszony országszerte ismert volt, szépségénél, bájánál és nemeslelkűségénél fogva. Úgy az udvar, mint a főnemesség köreiben rendkívül kedvelték. Egy udvari bálon ismerkedett meg vele Sándor württenbergi herceg, aki megkérte és elnyerte kezét. A házasságból született fiú, Ferenc, a Teck hercegi címet kapta s Angliába költözött. Hogy Mary királyné mily kegyelettel adózik nagyanyja emlékének, bizonyítja az, hogy az erdő-szent-györgyi templom falába emléktáblát helyeztetett. Rajta márványba vésve aranybetűk hirdetik a koronás unoka kegyeletét.

Isten óvja a Királynőt!


 
Fülig Jimmy

Forrás: Új Szó, továbbá Nyáry Gusztáv gyűjtésébőlA cikk tulajdonosa: Magyarok Londonban. London-Budapest
http://www.magyaroklondonban.com

A cikk webcíme:
http://www.magyaroklondonban.com/modules.php?name=News&file=article&sid=35